Minggu, 18 November 2012

Tingkatan Neraka dan Sifat Neraka

Tingkatan Neraka dan Sifat Neraka

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.. :)


Download MP3

innal munaafiqiina fiid darkil-asfali minaannaar walan tajida lahum nashiiraan

145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. surah / surat : An-Nisaa Ayat : 145

Huruf ''ra'' pada kata ''ada-darki'' terkadang di baca dengan sukun, terkadang pula diberi harakat. Ada dua pemakanaan bahasa terhadap kata ini. Adh-Dhahak berkata, ''Apabila ''ra''-nya dibaca sukun, ad-dark menunjukkan tingkatan bahwa yang satu berada di atas lainnya. Apabila ''ra''-nya diberi harakat, ad-dark menunjukkan tingkatan bahwa yang satu berada di bawah lainnya.''

Ada yang berkata bahwa surga memiliki beberapa derajat (darajat=plus) sedangkan neraka memiliki beberapa tingkatan (darakat=minus).

Namun, terkadang neraka pun disebutkan memiliki beberapa derajat, sebagaimana di jelaskan pada firman Allah SWT, setelah menyinggung ahli surga dan ahli neraka:


Download MP3

walikullin daraj aa tun mimm aa 'amiluu waliyuwaffiyahum a'm aa lahum wahum l aa yu zh lamuun a

19. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. surah / surat : Al-Ahqaaf Ayat : 19


Download MP3

afamani ittaba'a ri dh w aa na al l aa hi kaman b aa -a bisakha th in mina al l aa hi wama/w aa hu jahannamu wabi/sa a lma sh iir u

162. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam?. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. surah / surat : Ali Imran Ayat : 162


Download MP3

hum daraj aa tun 'inda al l aa hi wa al l aa hu ba sh iirun bim aa ya'maluun a

163. (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. surah / surat : Ali Imran Ayat : 163

'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, ''Derajat disurga berkonotasi ke atas, sedangkan derajat neraka berkonotasi ke bawah.''

Ibnu Abi Ad-Dunya dengan sanad dari 'Ikrimah meriwayatkan tentang firman Allah:


Download MP3

lah aa sab'atu abw aa bin likulli b aa bin minhum juz-un maqsuum un

44. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu(telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka. surah / surat : Al-Hijr Ayat : 44

'Ikrimah berkata, ''Yakni, tujuh tingkatan.''

Diriwayatkan dari Qatadah tentang ayat diatas. Ia berkata, ''Yang di masksud, demi Allah adalah tempat para penghuninya berdasarkan amalnya masing-masing.''

Yazid bin Abi Malik Al-Hamzani berkata, ''Jahanam memiliki tujuh api. Setiap api selalu melihat ke api yang berada di bawahnya karena takut akan di makannya.''

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman Allah SWT.:


Download MP3

lah aa sab'atu abw aa bin likulli b aa bin minhum juz-un maqsuum un

44. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu(telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka. surah / surat : Al-Hijr Ayat : 44

Ibnu Juraij berkata, ''Ketujuh pintu itu adalah Jahanam, Lazha, Huthamah, Sa'ir' Saqar' Jahim dan Hawiyah. Di dalamnya terdapat Abu Jahal.

Salam Al-Mada' ini seorang dha'if telah meriwayatkan dari Al-Hasan, dari Abu Sinan, dari Adh-Dhahak. Ia berkata, ''Neraka memiliki tujuh pintu yang sekaligus menunjukkan tingkatannya. Tingkatan paling atas dihuni oleh ahli tauhid dari orang-orang Islam yang disiksa berdasarkan kadar amal dan umurnya di dunia. Setelah itu, mereka akan ke luar dari sana. Tingkatan kedua dihuni oleh orang-orang Yahudi. Tingkatan ketiga dihuni oleh orang-orang Nasrani. Tingkatan keempat dihuni oleh orang-orang Shabi'in. Tingkatan kelima dihuni oleh orang-orang Majusi. Tingkatan keenam dihuni oleh orang-orang musyrik Arab. Tingkatan ketujuh oleh orang-orang munafik, berdasarkan firman Allah SWT:


Download MP3

innal munaafiqiina fiid darkil-asfali minaannaar walan tajida lahum nashiiraan

145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. surah / surat : An-Nisaa Ayat : 145

Al-'Ala' bin Al-Musayyab meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari Khaitsamah bin 'Abdurrahman. Keduanya berkata, ''Ibnu Mas'ud pernah bertanya, ''Siapa penghuni neraka yang paling berat merasakan siksa?'' orang-orang menjawab, ''Yahudi dan Nasrani.'' ia berkata, ''Salah, yang benar adalah orang-orang munafik. Meraka berada di tingkatan neraka paling bawah.''

Diriwayatkan dari 'Ashmim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah mengenai firman Allah SWT.


Download MP3

innal munaafiqiina fiid darkil-asfali minaannaar walan tajida lahum nashiiraan

145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. surah / surat : An-Nisaa Ayat : 145

Abu Hurairah berkata, ''Tingkatan paling bawah neraka berupa rumah-rumah yang ditutup oleh pintu-pintu. Rumah itu dibakar dari atas dan bawah, sebagaimana firman Allah SWT:


Download MP3

lahum min fawqihim zh ulalun mina al nn aa ri wamin ta h tihim zh ulalun dzaa lika yukhawwifu al l aa hu bihi 'ib aa dahu y aa 'ib aa di fa i ttaquun i

16. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku. surah / surat : Az-Zumar Ayat : 16

Ibnu Al-Mubarak mengatakan dari Yahya bin Ayyub, dari Ubaidillah bin Zahr, dari Abu Yasar. Ia berkata, ''Setiap laipsan Jahanam terdiri dari 70 pojok. Setiap pojok menyiapkan siksaan yang tidak terdapat lainnya di pojok lainnya.''

Ibnu Al-Hatim meriwayatkan hadis dengan sanad dari Ka'ab. Ia berkata tentang firman Allah SWT:


Download MP3

fal aa iqta h ama a l'aqaba ta

11. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. surah / surat : Al-Balad Ayat : 11

Ka'ab berkata, ''Yakni, 70 derajat di neraka.''

Diriwayatkan dari Dhamrah. Ia berkata, ''Saya mendengar Abu Raja' berkata, ''Telah sampai kepadaku bahwa yang dimaksud dengan 'Aqabah yang disebutkan Allah pada ayat diatas memiliki panjang jarak perjalanan selama 7.000 tahun, juga memiliki ketinggian yang sama.

Diriwayatkan dari 'Athiyyah, dari Ibnu 'Umar. Ia berkata mengenai 'aqabah, yakni sebuah gunung di Jahanam yang dapat didaki dengan membebaskan budak sahaya.

Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan. Ia berkata, ''Yakni, dakian di Jahanam.'' ketika ditanya, ''Dengan apa dapat didaki? Ia menjawab, ''Memerdekakan budak sahaya.''

Didalam Shahihain terdapat hadis redaksinya berasal dari Al-Bukhari berikut: ''Ibnu 'Umar berkata, ''Aku bermimpi didatangi dua malaikat. Masing-masing membawa alat pemukul kepala dari besi. Malaikat itu bersama malaikat lainnya mendatangiku dan berkata, ''Engkau tidak perlu takut dan kaget. Engkau adalah laki-laki paling baik seandainya memperbanyak shalat malam.'' Mereka lalu membawaku dan berhenti di tepi jurang Jahanam. Aku melihat Jahanam bagaikan lekuk-lekuk sumur. Jahanam memiliki banyak tepi sebagaimana halnya sumur. Di antara dua tepi terdapat malaikat yang memegang pemukul kepala dari besi. Tiba-tiba, aku melihat di dalamnya ada beberapa lelaki yang dibelenggu dengan besi. Kepalanya ada dibawah. Salah seorang dari mereka aku kenal berasal dari suku Quraisy. Para malaikat lalu mengajak aku pergi dari tempat itu. Aku sampaikan mimpi ini kepada Hafshah, lalu Hafshah, menceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda, ''Sesungguhnya 'Abdullah adalah seorang yang saleh.''

0 komentar:

e-referrer.com